Кнігі пра ВКЛ 2020 г.

Беларусь

«Абрысы розныя». Малюнкі і чарцяжы гетмана Януша Радзівіла / Укладальнік М.А.Волкаў. Мінск: Беларусь, 2020. 159 с., іл.

Актуальные проблемы истории и культуры. Выпуск 2. Парламентарызм у Вялікім Княстве Літоўскім у XVIII стагоддзі. Мінск: Беларуская навука, 2020. 361 с., іл.

Анищенко Евгений. Шляхта Брестского воеводства. Список XVIII ст. Издание второе, дополненное. Мн.: Издательство Виктора Хурсика, 2020. 268 с.

Архіварыус. Зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў. Выпуск 18. Мінск: НГАБ, 2020. 362 с., іл.

Біблія Васіля Кораня як помнік культуры беларускага і рускага народаў. Матэрыялы круглага стала (Мінск, 17 студзеня 2020 г.). Мінск: Колорград, 2020. 120 с., іл.

Бохан Юрый. Мястэчкі і працэсы ўрбанізацыі на землях Беларусі ў XV—XVIII стст. Мінск: Беларуская навука, 2020. 2-е выд. 292 с., іл.

Бубнов Павел протодиакон. Милости Источник. Жировичская чудотворная икона Божией Матери и Жировичская Успенская обитель в 1470—1618 гг. Жировичи: Издательство Минской духовной семинарии, 2020. 176 с., ил.

Валовічы герба «Багорыя». 2-е выд. Мінск: Беларуская навука, 2020. 293 с, іл.

Волкаў Мікола. Замкі і фартэцыі Радзівілаў на беларускіх землях у XVI—пачатку XVIII ст. Мінск: Беларуская навука, 2020. 215 с., іл.

Галубовіч Віталь, Рыбчонак Сяргей, Шаланда Аляксей. Чорная дама з Мірскага замка. Княгіня Ганна з Сангушкаў Радзівіл (1676—1746). Мір: Музей “Замкавы комплекс “Мір”, 2020.

Жыровічы: пад святым Пакровам. Энцыклапедыя. Мінск: БелЭн, 2020. 232 с., іл.

Кириллические издания XVII века из коллекции Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси. Каталог. Выпуск 2. 1626—1638 гг. / Составители: Е.И.Титовец, О.А.Губанова, П.Д.Скурко, И.Л.Мурашова. Мн.: Беларуская навука, 2020. 304 с., ил.

Крэва. Гісторыя, археалогія, культурная спадчына. Зборнік навуковых артыкулаў. Мінск: Беларуская навука, 2020. 460 с., іл.

Лёс фамільных скарбаў магнацкіх родаў Беларусі. Матэрыялы Міжнароднага навуковага семінара «Крыпта князёў Радзівілаў у Нясвіжы: гісторыя, сучасны стан, даследаванні, перспектывы выкарыстання». Нясвіж, 4 кастрычніка 2019 г. Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Лёс фамільных скарбаў магнацкіх родаў Беларусі». Нясвіж, 10 лістапада 2020 г. Нясвіж: Нацыянальны гісторыка-культурны музей-запаведнік «Нясвіж», 2020. 372 с., іл.

Мацук Андрэй. Грамадска-палітычнае жыццё Вялікага Княства Літоўскага ў часы бескаралеўя 1733—1735 гг. Мінск: Беларуская навука, 2020. 366 с., іл.

Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга № 35 (1551—1558). Кніга запісаў № 35 (копія канца XVI ст.) / Падрыхтаваў А.А.Мяцельскі. Мінск: Беларуская навука, 2020. 538 с., іл.

Некрашэвіч-Кароткая Ж.В. Беларусь як культурная прастора і еўрапейскі літаратурны працэс XVI—ХІХ стст. Мінск: БДУ, 2020. 211 с., іл.

Обитель Спаса всемилостивого. Исторический очерк. Возрождение. Кобрин, 2020.

Рарытэты з калекцыі Пятра Краўчанкі. Мінск: Тэхналогія, 2020. 143 с., іл.

Риер Я.А. Правитель и общество на белорусских землях в XIII—первой трети XV в. Основные механизмы политогенеза, легитимизации и сакрализации власти. Могилев: МГУ имени А.А.Кулешова, 2020. 256 с., ил.

Сацыяльныя інстытуты ў Вялікім Княстве Літоўскім у ранні Новы час. Матэрыялы міжнароднага навуковага круглага стала. 2 снежня 2020 г., г. Мінск. Мінск: БДУ, 2020. 84 с.

Святло зямлі беларускай. Зборнік навуковых артыкулаў да 550-годдзя аднойдзення цудатворнай Жыровіцкай іконы Божай Маці і 500-годдзя заснавання Свята-Успенскага Жыровіцкага манастыра. Гродна: ГрДУ імя Янкі Купалы, 2020. 491 с., іл.

Смалякоў Д.А. Сацыяльна-філасофскія поглды рэлігійных палемістаў у Беларусі канца XVI—сярэдзіны XVII стагоддзя. Мінск: Беларуская навука, 2020.

Суша Алесь. Асэнсаванне шэдэўра. Берасцейская Біблія. Мінск: НББ, 2020. 259 с., іл.

Трусаў А.А. Эвалюцыя будаўнічых матэрыялаў і тэхнікі манументальнага дойлідства Беларусі ХІ—XVIII стст. Мінск: БДУКМ, 2020. 306 с., іл.

Францыск Скарына ў дакументах і сведчаннях / Укладальнікі: А.А.Жлутка (адказны рэдактар), А.Б.Доўнар, П.С.Котаў, С.М.Кнырэвіч. Мінск: Беларуская навука, 2020. 511 с., іл.

Цітоў Анатоль. Злотніцтва Беларусі. ХІІ—пачатак ХХ ст. Мінск: Беларусь, 2020. 271 с., іл.

Шклоў і Шклоўскі раён. Зборнік навуковых артыкулаў. Мінск: Беларуская навука, 2020. 306 с., іл.

Ярашэвіч-Пераслаўцаў Зоя. Кірылічныя выданні з друкарняў Вялікага Княства Літоўскага ў XVI—XVIII ст. // Arche. = Пачатак. 2020. № 4.


Украіна


Епоха Вітовта в історії України: 1387—1430. Київ: Балтія-друк, 2020. 208 с., іл.

Тимошенко Леонід. Руська релігійна культура Вільна. Контекст доби. Осередки. Література та книжність (XVI—перша третина XVII ст.). Дрогобич: Коло, 2020. 795 с., іл.


Літва


Acta Academiae Artium Vilnensis. (=Vilniaus Dailės Akademijos Darbai). 97. Dvarų kultūra: erdvės, istorija, kultūros paveldas. Vilnius, 2020. 513 p., pav.

XVIII amžiaus studijos. 6. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Personalijos. Idėjos. Refleksijos. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020.

Pirmojo Lietuvos statuto Slucko nuorašas / Parengė Irena Valikonytė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2020.


Польшча


Inwentarze kolegium jezuitów w Nieświeżu oraz jego majątków ziemskich z przełomu roku 1773 i 1774 / Opracownie i wstęp Andrea Mariani. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020.

Inwentarze kolegium jezuitów w Nowogródku oraz jego majątków ziemskich z przełomu roku 1773 i 1774 / Opracownie i wstęp Andrea Mariani. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020.

Karpiński Andrzej. Pożary w miastach Rzeczypospolitej w XVI—XVIII wieku i ich następstwa ekonomiczne, społeczne i kulturowe. Katalog / Współpraca Emil Kalinowski, Eiżbieta Nowosielska. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020.

Mariani Andrea. Inventoria rerum musicalium domum Societatis Iesu in Polonia et Lituania tempore suppressionis. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2020. (Fontes Musicæ in Polonia, A /IV). 181 s., il.

Rocznik Lituanistyczny. Tom 6. Rok 2020. Warszawa: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2020.

Statuty Synodu Zamojskiego 1720 roku. Nowe tłumaczenie z komentarzami. Kraków: Avalon, 2020. 432 s.

Unia Lubelska 1569 roku i unie w Europie środkowo-wschodniej. Warszawa: AGAD, 2020.

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego: Spisy. Tom VIII. Ziemia brzeska i województwo brzeskie XIV—XVIII wiek / Red. Andrzej Rachuba, oprac. Henryk Lulewicz, Tomasz Jaszczołt, Andrej Radaman, Andrzej Rachuba, Przemysław P. Romaniuk, Andrej Macuk, Adam Danilczyk, Andrzej Haratym. Warszawa: IH PAN, 2020. 405 s.


Расія

Библия Матфея Десятого 1507 года. Из собрания Библиотеки Российской академии наук. Том I. Факсимильное воспроизведение рукописи БАН, собр. И.И.Срезневского, II. 75 (24.4.28) / Подгот. изд. и исслед. А.А.Алексеев (отв. ред.), А.Е.Жуков, Ф.В.Панченко. СПб.: Издательство Пушкинского Дома, 2020. 1115 с., ил.

Библия Матфея Десятого 1507 года. Из собрания Библиотеки Российской академии наук. Том II. Исследования и материалы / Подгот. изд. и исслед. А.А.Алексеев (отв. ред.), А.Е.Жуков, Ф.В.Панченко. СПб.: Издательство Пушкинского Дома, 2020. 263 с., ил.

Ивонина Л.И. Яркий закат Речи Посполитой: Ян Собеский, Август Сильный, Станислав Лещинский. М.; СПБ.: Нестор-История, 2020. 184 с., ил.

Нідэрланды


Bem Kazimierz. Calvinism in the Polish Lithuanian Commonwealth 1548—1648. The Churches and the Faithful. Leiden; Boston: Brill, 2020. (St Andrews Studies in Reformation History).322 p., il.

Ю.А.Ябланоўскі

Пячатка Вітаўта

План Віцебска. З кнігі: Памятная книжка Витебской губернии на 1865 год. Издана Витебским губернским статистическим комитетом. Под редакциею А.М.Сементовского. СПб., 1865.