Артыкулы: Баберскі (Boberski) Войцех

Баберскі (Boberski) Войцех (н. 15.2.1958, г. Катавіцэ, Польшча), польскі гісторык архітэктуры. Магістр. Скончыў Варшаўскі ун-т (1982). З 1989 працуе ў Ін-це мастацтва Польскай АН. Даследуе архітэктуру 17—18 ст. Польшчы і ВКЛ.

Творы:

WkręgufundacjiJanaFryderykaSapiehy (1680—1751) // MiędzyPadwą aZamościem. Warszawa, 1993 (з М.Баберскай);

Architektura ziem I zaboru rosyjskiego // Kultura i polityka: Wpływ polityki rusyfikacyjnej na kulturę zachodnich rubieży imperium rosyjskiego (1772—1915). Warszawa, 1994;

Dzieje fary w Witebsku i jej architektoniczne przemiany // Sztuka kresów wschodnich. Kraków, 1999. Т. 4;

Późnobarokowa cerkiew katedralna w Witebsku i jej rzymski pierwowzór // Biuletyn historii sztuki. 2000. № 1—2;

«Projekt» zboru kalwińskiego w Słucku z warsztatu XVII-wiecznego cieśli // Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI—XVIII w. Lublin, 2000;

Jan Wilhelm Frezer: Architekt wileński trzeciej ćwierci XVIII wieku // Przegląd Wschodni. 2001. T. 7. Z. 4 (28);

Architektura kościoła i kolegium jezuitów w Witebsku // Roczniki humanistyczne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Lublin, 2002. T. 50. Z. 4;

Maryjne sanktuarium karmelitów w Białyniczach: Architektura i sztuka «Białoruskiej Częstochowy» // Sztuka kresów wschodnich. Kraków, 2004. T. 6.

© Валерый Пазднякоў, 2005

Надрукавать Надрукаваць без ілюстрацый
Дадаць меркаванне

Ю.А.Ябланоўскі

Пячатка Вітаўта

План Віцебска. З кнігі: Памятная книжка Витебской губернии на 1865 год. Издана Витебским губернским статистическим комитетом. Под редакциею А.М.Сементовского. СПб., 1865.