Артыкулы: Кнігі пра ВКЛ 2015 г.

Кнігі пра ВКЛ 2015 г.

Беларусь


Анищенко Евгений. Шляхта Оршанского повета. Список XVIII ст. Мн.: Издатель Виктор Хурсик, 2015. 322 с.

Анищенко Евгений. Шляхта Речицкого повета. Список XVIII ст. Мн.: Издательство Виктора Хурсика, 2015. 316 с.

Архіварыус. Зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў. Выпуск 13. Мінск: НГАБ, 2015. 326 с., іл.

Беларусь і цюркска-ісламскі свет. З нагоды 615-годдзя ўзнікнення татарска-мусульманскай супольні на землях ВКЛ. Зборнік навуковых прац. Мінск: Беларуская навука, 2015. 155 с., іл.

Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі. Ашмяны і Ашмянскі рэгіён. Зборнік навуковых артыкулаў. Мінск: Беларуская навука, 2015. 497 с., іл.

Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации. Каталог изданий из фонда Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси. XVIII век. В 4 книгах. Книга 4 (1786—1800). Мн.: Беларуская навука, 2015. 583 с., ил.

Блінец Андрэй. Клецкія бітвы: 1506 і 1706 гады. Мінск: Выдавец А.М.Янушкевіч, 2015. 128 с., іл.

Борейша Юрий. Волынские монеты Фёдора Любартовича в свете кладовых данных и реконструкция символики Галицко-Волынского государства. Мн.: Энциклопедикс, 2015. 269 с., ил.

Брэсцкая Біблія — унікальны помнік культуры XVI стагоддзя: новыя даследаванні і матэрыялы. = Biblia Brzeska — unikatowy zabytek kultury XVI wieku: nowe badania i materiały. Мінск: Паліграфкамбінат імя Я.Коласа, 2015. 271 с., іл.

Волкаў Мікола. Артылерыя Нясвіжскага замка. Мінск: Выдавец А.М.Янушкевіч, 2015. 187 с., іл.

Гарадзенскі соцыум. Чалавек у прасторы горада. XV—ХХ стст. Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гародня, 7—8 лістапада 2014 г.). Мінск: Выдавец Зміцер Колас, 2015. 379 с., іл.

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Выпуск 35. Уморати—фолдровый. Мінск: Беларуская навука, 2015. 415 с.

Голденков Михаил. Мир и война. Литва и Московия. Оршанская битва. Трагедия русского дворянства. Мн.: Букмастер , 2015. 288 с., ил.

Груша А.И. Документальная письменность Великого Княжества Литовского (конец XIV—первая треть в.). Мн.: Беларуская навука, 2015. 465 с., ил.

Жлутка А.А. Лацінская актавая палеаграфія. Мінск: БелНДІДАС, 2015. 200 с., іл.

Жуковская И.И. Монодийный певческий цикл антифонов "Страстей Христовых" в белорусско-украинских ирмологионах конца XVI—XVII века. Витебск: ВГУ имени П.М.Машерова, 2015. 331 с., ил.

Залівака Аляксандр. Шляхта Віцебскай губерні. Радаводы. Кніга 2. Фасцыкул V. Мінск: Энцыклапедыкс, 2015. 331 с.

Заливако Александр. Историография генеалогии Беларуси (Х—ХХI вв.). Новейший период (2004—2014 гг.). Мн.: Энциклопедикс, 2015. 141 с.

Каралева Соф’я і гарады, якія прадвызначылі яе лёс. Мінск: Права і эканоміка, 2015. 81 с., іл.

Кароткі гістарычны слоўнік беларускай мовы. Мінск: Беларуская навука, 2015. 1038 с.

Кишик Ю.Н. Белорусский город. Историческое наследие. Архитектурное своеобразие. Мн.: Беларусь, 2015. 223 с., ил.

Краўцэвіч Аляксандр. Гісторыя Вялікага Княства Літоўскага. Ад пачатку гаспадарства да каралеўства Літвы і Русі (1248—1341 г.). Дуумвірат Альгерда і Кейстута Гедымінавічаў (1341—1377 г.). Гародня; Уроцлаў, 2015. (Гарадзенская бібліятэка). 304 с.

Куль-Сяльверстава Святлана. Беларускі час. Летазлічэнне ў Беларусі са старажытнасці да сучаснасці. Гродна: ЮрСаПрынт, 2015. 201 с., іл.

Лазука Б.А. Слуцкія паясы і еўрапейскі тэкстыль XVIII стагоддзя. Малы лексікон. Мінск: Беларусь, 2015. 172 с., іл.

Летапісы і хронікі Вялікага Княства Літоўскага XV—XVII стст. / Укладанне, падрыхтоўка тэкстаў, прадмова і каментарыі В.А.Чамярыцкага. Мінск: Беларуская навука, 2015. 479 с. (Летапіс вялікіх князёў літоўскіх. Хроніка Вялікага Княства Літоўскага, Жамойцкага і Рускага (“Хроніка Быхаўца”). Хроніка Вялікага Княства Літоўскага і Жамойцкага. Баркулабаўскі летапіс).

Лісейчыкаў Дзяніс. Святар у беларускім соцыуме. Прасапаграфія ўніяцкага духавенства 1596—1839 гг. Мінск: Беларусь, 2015. 719 с., іл.

Литвин Игорь. Наш затерянный мир. Некоторые страницы белорусской истории. Мн., 2015. 290 с., ил.

Мароз В.К. Баркулабаўскі зборнік: мова і тэкст. Мінск: Акадэмія МУС, 2015. 189 с., іл.

Метадычныя рэкамендацыі па апісанні сфрагістычных матэрыялаў ХV—ХVІІІ стст. у архівах Беларусі / Складальнік А.І.Шаланда. Мінск: БелНДІДАС, 2015. 47 с., іл.

Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга № 42. (1556—1562). Кніга запісаў № 42 (копія канца XVI ст.) / Падрыхтаваў кандыдат гістарычных навук В.С.Мянжынскі. Мн.: Беларуская навука, 2015. 190 с., іл.

Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга № 272 (1576—1579). Кніга судовых спраў № 58. (Копія канца XVI ст.) / Падрыхтаваў А.А.Мяцельскі. Мінск: Беларуская навука, 2015. 437 с., іл.

Некрашэвіч-Каротка Ж.В. Шматмоўная літаратура Беларусі ў кантэксце актуальных літаратуразнаўчых канцэпцый. Мінск: БДУ, 2015. 207 с., іл.

Несцярчук Леанід. Міхал Клеафас Агінскі: Ліцвін, Патрыёт, Творца. Брэст: Брэсцкая друкарня, 2015. 355 с., іл.

Помнікі права Беларусі XIV—XVI стст.: агульназемскія прывілеі і акты дзяржаўных уній. Крыніцазнаўчы дапаможнік / Складальнікі: Г.Я.Галенчанка, А.А.Жлутка, А.А.Мяцельскі, В.С.Пазднякоў, А.І.Шаланда, І.М.Шпілеўская. Мінск: БелНДІДАС, 2015. 384 с., іл.

Роўэл Стэфан К. Уздым Літвы: Паганская імперыя ў Цэнтральнай і Усходняй Еўропе, 1295—1345. Мінск: Медысонт, 2015. 423 с., іл.

Русь, Литва, Орда в памятниках нумизматики и сфрагистики. Сборник научных статей. Выпуск 1. Мн.: РИФТУР ПРИНТ, 2015. 303 с., ил.

Слуцкія паясы. Мастацтва, асобы, эпоха. Мінск: Беларусь, 2015.

Творчая спадчына Міхала Клеафаса Агінскага. Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэгцыі (да 250-годдзя з дня нараджэння). (Мінск, 18—19 чэрвеня 2015 года). Мінск: Права і эканоміка, 2015. 240 с., іл.

Ціткоўскі І.А. Слуцк. Гісторыя горада ў помніках архітэктуры. Мінск: Смэлтак, 2015. 318 с., іл.

Цітоў Анатоль. Гербоўнік беларускіх гарадоў (XVI—пачатак ХХ ст.). Мінск: Беларусь, 2015. 175 с., іл.

Чарняўскі Ф.В. Ураднікі (пасады, тытулы) Менскага ваяводства XVI—XVIII стагоддзяў. Біяграфічны даведнік. Выпуск ІV (гараднічыя, мечныя). Мінск: Выдавец В.Хурсік, 2015. 509 с.

Шмигельските-Стукене Рамуне. Михал Клеофас Огинский. Политик. Дипломат. Министр. Мн.: Научный мир, 2015. 191 с., ил.

Юрша Василий. Ошмянский край. Том 1. Шляхетские роды на Ошмянщине. Мн.: Издатель Змицер Колас, 2015. 419 с., ил.

Яницкая П.А. Религиозное изобразительное искусство Беларуси. Энциклопедический словарь. Мн.: Беларусь, 2015. 167 с., ил.

Actaanniversaria. Зборнік навуковых прац Нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка «Нясвіж». Том 1. Нясвіж: НГКМЗ «Нясвіж», 2015. 325 с., іл.

Arche. Пачатак. 2015. № 6 (139). Князі Радзівілы. 301 с., іл.

Arche. Пачатак. 2015. № 9 (142). Агінскі Міхал Клеафас. Мемуары за 1795—1810 гады. 349 с., іл.

Arche. Пачатак. 2015. № 12 (145). Срэбны век. 304 с., іл.


Украіна


Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського. Т. ІII. Київ: Інститут історії України НАН України, 2015. 394 с.


Літва


XVII a. vidurio Maskvos okupacijos Lietuvoje šaltiniai. T. III. 1658 ir 1663 m. Vilniaus miesto tarybos aktų knyga / Sudarytojas Elmantas Meilus. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. 292 p.

XVIII amžiaus studijos. 2. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Valstybė. Kultūra. Edukacija. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. 383 p., pav.

Acta primae Visitationis diocesis Vilnensis anno Domini 1522 peractae. Vilniaus Kapitulos Archyvo Liber IIb atkūrimas / Sudarė, tekstus iš rankraščių parengė, mokslinį įvadą ir paaiškinimus parašė S.C.Rowell. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. (Historiae Lituaniae Fontes Minores. T. VIII). CI, 329 p.

Aleksandrovič Volodymyr, Baženova Olga, Bumblauskas Alfredas, Kirkienė Genutė, Ragauskienė Raimonda. Kunigaikščiai Radvilos. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2015. 272 p., pav.

Baronas Darius, Rowell S.C. The Conversion of Lithuania. From Pagan Barbarians to Late Medieval Christians. Vilnius, 2015. XI, 627 p.

Bucevičiūtė Laima. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XV—XVI a.: valstybės erdvės ir jos sienų samprata. Kaunas: Vytauto Didžiojo Universitetas; Vilnius: Versus Aureus, 2015.

Chronicon Palatii Magnorum Ducum Lithuaniae. Vol. 3 (MMXII—MMXIII). Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų kronika. T. 3 (2012—2013). Vilnius, 2015. 455, [1] p., il.

Du laiškai: popiežiaus nuncijaus Luigi Lippomano ir kunigaikščio Mikalojaus Radvilo Juodojo polemika (1556). Studija. Duae Epistolae (Karaliaučius, 1556) faksimilė. Kritinis komentuotas leidimas. Vertimas į lietuvių kalbą / Parengė Dainora Pociūtė. Parengimo bendradarbiai Kęstutis Daugirdas, Jolanta Gelumbeckaitė, Nikolaus Neagu. = Two Letters: a Contro-versy between Papal Nuncio Luigi Lippomano and Duke Nicolaus Radvilas the Black (1556). A Study. Facsimile of Duae Epistolae (Königsberg, 1556). A New Edition with Commentaries. Translation into Lithuanian / Edited by Dainora Pociūtė. Edited in Collaboration with Kęstutis Daugirdas, Jolanta Gelumbeckaitė, Nikolaus Neagu. Vilnius, 2015. (Monumenta Reformationis Lithuanicae. T. 2). 475 p., pav.

Gudavičius Edvardas. Los Caprichos. Du tūkstantis devintieji. Vilnius: Aidai, 2015. 624 p.

Jonas Rimantas Glemža. Bibliografija 1964—2014 m. Vilnius, 2015. 63, [1] p., il.

Kauno miesto aktų knygos XVI—XVIII a. Tarybos knyga 1568—1570/1571 / Parengė Darius Antanavičius. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. 292 p.

Kojalavičius-Vijūkas Albertas. Šventasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bei jai priklausančių provincijų giminių ir herbų vardynas / Iš lotynų kalbos vertė Sigitas Narbutas. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, 2015. LXX, 809, [1] p., pav.

Krikščionių visuomenės raidos atodangos LDK vakarinėje dalyje ir Prūsijoje: nuo užuomazgos iki brandos: mokslinių straipsnių rinkinys: skiriama prof. Stephen C. Rowell 50-mečiui. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2015. 272, [VIII] p.

Kunigaikščiai Radvilos. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2015. 272 p., pav.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės seimelių instrukcijos (1788—1790) / Parengė Robertas Jurgaitis, Adam Stankevič, Asta Verbickienė. Vilnius, 2015. (Fontes historiae parlamentorum Lituanicorum I). 435 p., pav.

Lietuvos istorija. VI tomas. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XVI a. pabaigoje—XVIII a. pradžioje (1588—1733 metais) / Gintautas Sliesoriūnas. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. 647 p., pav.

Lietuvos metrika. Knyga Nr. 17 (1530—1536). Užrašymų knyga 17 / Parengė Laimonas Karalius, Darius Antanavičius . Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. XLVI, 706 p.

Lietuvos Metrika (1559—1563). 40-oji Teismų bylų knyga (XVI a. pabaigos kopija) / Parengė Neringa Šlimienė, Irena Valikonytė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015. XXXII, 467 p., pav.

Misius Kazys. Kražių mokykla ir gimnazija 1773—1844 metais. Vilnius: VDA leidykla, 2015.

Pawlikowska-Butterwick Wioletta, Jovaiša Liudas. Vilniaus ir Žemaičių katedrų kapitulų statutai = The Statutes of the Chapters of Vilna and Samogitia. Vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2015. 416 s., il.

Ragauskienė Raimonda. Dingę istorijoje. XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorijos privatūs archyvai. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2015. 366 p., pav.

Ščavinskas Marius. Kultūra — ekonomika — visuomenė: sąveika ir pokyčiai viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais Baltijos rytinėje pakrantėje mokslinių straipsnių rinkinys. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2015. VIII, 321 p., pav.

Šmigelskytė-Stukienė Ramunė. Michał Kleofas Ogiński: politician, diplomat and minister (1786—1794) / Traslated from Lithuanian by Linas Andronovas. Vilnius, 2015. 319 p., il.

Ten, kur kviečia tėvynės meilė ir pareiga. Mykolo Kleopo Oginskio 250-osios gimino metinės. Parodos katalogas. Vilnius: Petro ofsetas, 2015. 239 p., pav.

Vertybių transformacijos Baltijos regiono rytinėje pakrantėje brandžiaisiais viduriniais – ankstyvaisiais naujaisiais amžiais: projekto šaltinių žinynas. Ats. sud. Vacys Vaivada. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2015. 224, [XXXII] p.

Volungevičius Vytautas. Pilies šešėlyje: teritorija, visuomenė ir valdžia Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Vilnius: Naujasis židinys-Aidai, 2015.

Windecke Eberhard. Imperatoriaus Zigmanto knyga. XV a. Lietuvos valdovų portretai. Pasakojimai ir vaizdai. Vilnius, 2015. 414, [2] p., il. (Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, XXII tomas).

Žvilgsnis į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę iš paukščio skrydžio: XVI—XIX amžiaus rankraštiniai kartografijos šaltiniai (Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus fondai) / Parengė Tomas Čelkis, Valentina Karpova-Čelkienė = Bird’s-eye View of the Grand Duchy of Lithuania: Manuscript Cartography Sources of the 16th—19the Century (Funds of the Manuscript Department of Vilnius University Library) / Prepared by Tomas Čelkis, Valentina Karpova-Čelkienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2015. 311, [1] p. : iliustr., žml.


Польшча


Błaszczyk Grzegorz. Herbarz szlachty żmudzkiej. Tom I. [A—F] Warszawa: DiG, 2015. 683 s.

Błaszczyk Grzegorz. Herbarz szlachty żmudzkiej. Tom II. [G—J] Warszawa: DiG, 2015. 523 s.

Błaszczyk Grzegorz. Herbarz szlachty żmudzkiej. Tom III. [K—Ł] Warszawa: DiG, 2015. 443 s.

Błaszczyk Grzegorz. Herbarz szlachty żmudzkiej. Tom IV. [M—P] Warszawa: DiG, 2015. 697 s.

Dukwicz Dorota. Rosja wobec sejmu rozbiorowego warszawskiego (1772—1775). Warszawa: Instytut Historii PAN, 2015. 330 s.

Dzieje opactwa supraskiego. Rzym; Lublin; Mińsk: Wydawnictwo KUL, 2015. (ActaCollegiiSuprasliensis. TomXVIII). 425 s., il.

Europa Jagellonica 1386—1572. Sztuka, kultura i polityka w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów. Warszawa: Zamek Królewski, 2015. 280 s.

Finkel Ludwik. Elekcja Zygmunta I. Sprawy dynastii Jagiellońskiej i unii polsko-litewskiej. Oświęcim: Napoleon V, 2015. 218 s.

Katalog książek z biblioteki króla Zygmunta II Augusta w zbiorach Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Sankt Petersburgu / Opracowanie Maria I. Tkaczenko (RBN), Maria Brynda (BN) = Каталог книг из библиотеки короля Сигизмунда Августа в фондах Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге / Подготовили Мария И. Ткаченко (РНБ), Мария Брында (НБП). Варшава: Национальная библиотека Польши, 2015. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2015. 198, [1] s., [21] s. tabl., il.

Kwiatkowski Krzysztof. Memoria continenter historiam denotat. Bitwa pod Grunwaldem / Tannenbergiem / Žalgirisem 1410 w najnowszych badaniach. Toruń, 2015. 277 s.

Między Rusią a Polską Litwa. Od Wielkiego Księstwa Litewskiego do Republiki Litewskiej. Warszawa, 2015. 335 s.

Paszkiewicz Urszula. Cathalogus cathalogorum. Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej od XVI wieku do 1939 roku. Spis scalony, poprawiony i uzupełniony. 1. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2015. 717 s., XXXII s. tabl., il.

Paszkiewicz Urszula. Cathalogus cathalogorum. Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej od XVI wieku do 1939 roku. Spis scalony, poprawiony i uzupełniony. 2. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2015. 772 s.

Pawluczuk Urszula Anna. Osiemnastowieczne Wilno – miasto wielu religii i narodów. Białystok: Libra Wydawnictwo i Drukarnia, 2015. 350 s., il.

Rejestry popisowe pospolitego ruszenia szlachty Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1621 r. / Opracował Andrzej Rachuba. Warszawa: DiG, 2015. 174 s.

Rocznik Lituanistyczny. Tom 1. Rok 2015. Warszawa: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2015. 267 s.

Rutkowska Grażyna. Itinerarium króla Kazimierza Jagiellończyka 1440—1492. Warszawa: Neriton, 2015. 422 s.

Sigilla regum et reginarum Poloniae. Pieczęcie królów i królowych Polski ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych. Wydanie II. Warszawa: DiG, 2015. 264 s., il.

Skibniewska Józefa. Dwór królewski Aleksandra Jagiellończyka w latach 1501—1506. Lublin: KUL, 2015. 772 s.

Subotnik ili pominnik monasteru supraskiego / Do druku przygotował i wstępem opatrzył Antoni Mironowicz. Białystok, 2015. 143 s., il.

Unia w Horodle na tle stosunków polsko-litewskich od Krewa do Zaręczenia wzajemnego Obojga Narodów. Warszawa: DiG, 2015. 312 s., il.

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Tom III. Księstwo Żmudzkie. XV—XVIII wiek / Redaktor Andrzej Rachuba, opracowali Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba, Przemysław P. Romaniuk, Andrzej Haratym. Warszawa: DiG, 2015. 370 s.

Wojtkowiak Zbysław. Aleksander Gwagnin i Maciej Stryjkowski dwaj autorzy jednego dzieła. Poznań: Nauka i Innowacje, 2015. 343s.


Расія


Бярнацкі Вітальд. Паўстаньне Хмяльніцкага: ваенныя падзеі ў Літве ў 1648—1649 гг. 2-е выд. Смаленск: Інбелкульт, 2015. 183 с.

Герасимова Ирина. Под властью русского царя. Социокультурная среда Вильны в середине XVII века. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015. 344 с.

Дубоніс Артурас. Лейці вялікага князя літоўскага. З гісторыі ранніх дзяржаўных структур літоўскага грамадства. Смаленск: Інбелкульт, 2015. 146 с. 150 (+. Лейти).

Касажэцкі Кшыштаф. Кампанія 1660 году ў Літве. 2-е выд. Смаленск: Інбелкульт, 2015. 332 с., іл.

Катлярчук Андрэй. У ценю Польшчы і Расеі. Вялікае Княства Літоўскае і Швэцыя ў часе эўрапейскага крызісу сярэдзіны XVII ст. 2-е выд. Смаленск: Інбелкульт, 2015. 305 с., іл.

Курбский Андрей. История о делах великого князя московского / Издание подготовил К.Ю.Ерусалимский. Перевод А.А.Алексеев. М.: Наука, 2015. (Литературные памятники). 943 с., ил.

Левицкий Геннадий. Великое княжество Литовское. М.: Ломоносовъ, 2015. 241 с.

Лобин А.Н. Взятие Смоленска и битва под Оршей 1514 г. М.: Фонд «Русские Витязи», 2015. 55 с., ил.

Насевіч Вячаслаў. Беларусы: станаўленне этнасу і нацыянальная ідэя. Смаленск: Інбелкульт, 2015. 525 с., іл.

Нікалаеў М.В. Кніга цудаў Наваградскай іконы Багародзіцы як помнік гісторыі XVII стагоддзя. Даследаванне і тэкст. СПб., 2015. 126 с., іл.

Новодворский Витольд. Иван Грозный и Стефан Баторий: схватка за Ливонию. М.: Ломоносовъ, 2015. 201 с.

Полехов С.В. Наследники Витовта. Династическая война в Великом княжестве Литовском в 30-е годы XV века. М.: Индрик, 2015. 712 с.

Полоцкий Симеон. Орел Российский / Издание подготовлено Л.И.Сазоновой. М.: Индрик, 2015. 374 с., ил.

Сліж Наталля. Шлюбныя і пазашлюбныя стасункі шляхты Вялікага Княства Літоўскага ў XVI—XVII стст. Смаленск: Інбелкульт, 2015. 671 с., іл.

Ціла Антанас. Скарб Вялікага Княства Літоўскага падчас Дваццацігадовай вайны (1648—1667 гг.) / Пераклад з літоўскай мовы Алеся Мікуса. Смаленск: Інбелкульт, 2015. 379с.

Янушкевич А.Н. Ливонская война. Вильно против Москвы 1558—1570. М.: Квадрига 2015. 383 с., ил., карта.


Германія


Прудников Александр Александрович. Католические города и местечки в Беларуси в середине XVII—XVIII в. Исследование социально-экономического развития. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015.


Нідэрланды


Koutny-Jones Aleksandra. Visual Cultures of Death in Central Europe. Contemplation and Commemoration in Early Modern Poland-Lithuania. Leiden; Boston: Brill, 2015. XVII, 257 p., il.

Надрукавать Надрукаваць без ілюстрацый
Дадаць меркаванне

Ю.А.Ябланоўскі

Пячатка Вітаўта

План Віцебска. З кнігі: Памятная книжка Витебской губернии на 1865 год. Издана Витебским губернским статистическим комитетом. Под редакциею А.М.Сементовского. СПб., 1865.