Артыкулы: Кнігі пра ВКЛ 2016 г.

Кнігі пра ВКЛ 2016 г.

Беларусь

Анищенко Евгений. Шляхта Пинского повета. Список XVIII ст. Мн.: Издатель Виктор Хурсик, 2016. 291 с.

Археалагічныя знаходкі рэзідэнцыі Вялікіх Князёў Літоўскіх. Штодзённасць Віленскага двара. Каталог міжнароднай выставы. 29 красавіка—11 верасня, 2016. Нацыянальны гісторыка-культурны музей-запаведнік «Нясвіж» / Складальнікі каталога Повілас Блажэвічус, Сігіта Венцкунене, Эгле Завецкене. Нясвіж, 2016. 223 с., іл.

Берасцейскія кнігазборы. Праблемы і перспектывы даследавання. Матэрыялы і даклады III Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. Брэст, 22—25 верасня 2015 года. Мінск: БудМедыяПраект, 2016. 439 с., іл.

Галубовіч Віталь. Полацкая шляхта і дынастыя Вазаў. Мінск: Выдавец А.М.Янушкевіч, 2016. 223 с., іл.

Галубовіч В.У., Рыбчонак С.А., Шаланда А.І. Князі Друцкія-Горскія ў Вялікім Княстве Літоўскім у XV—XVIII стст. Мір: Музей “Замкавы комплекс «Мір»”, 2016. 398 с., іл.

Дыярыушы XVII стагоддзя (1594—1707 гады). Самуэль Маскевіч, Багуслаў Маскевіч, Піліп Абуховіч, Міхал Абуховіч, Тэадор Абуховіч / Укладальнік, перакладчык з польскай мовы А.У.Бразгуноў. Мінск: Беларуская навука, 2016. 467 с.

Заливако Александр. Попис войска Великого княжества Литовского 1565 года. Указатели. Мн.: Энциклопедикс, 2016. 176 с.

Заливако Александр. Романовские герба «Божья Воля». Мн.: Энциклопедикс, 2016. 146 с., ил.

Лашкевіч С.А. Вільня і Масква ў канцы XVI ст.: дыпламатыя кампрамісаў. Мінск: БДУ, 2016. 127 с.

Лексіка старабеларускай літаратурна-пісьмовай мовы XIV—сярэдзіны XVI ст. Мінск: Беларуская навука, 2016. 558 с.

Мікалай Радзівіл Чорны (1515—1565 гг.): палітык, дыпламат, мецэнат. Зборнік навуковых прац. Нясвіж: НГКМЗ “Нясвіж”, 2016. 216 с., іл.

Спірыдон Собаль і вытокі магілёўскага старадруку / Складальнік А.Суша. Мінск: БелЭн, 2016. 247 с., іл.

Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588 / Пераклад на сучасную бел. мову А.С.Шагун. Мінск: Беларусь, 2016. 262 с.

Суша Алесь. Франциск Скорина человек мира. Мн.: БелЭн, 2016. 303 с., ил.

Шэдэўры пісьменства і літаратуры Беларусі Х—XVII стагоддзяў / Укладанне, прадмова, каментарыі, пераклад І.В.Саверчанкі. Мінск: Беларусь, 2016. 567 с.

Юрша Василий. Ошмянский край. Том 2. Ксендзы и костелы. Мн.: Издатель Змицер Колас, 2016. 543 с., ил.

Arche. = Пачатак. 2016. № 2 (147). Гісторыя старажытнага Навагрудка. 713 с., іл.

Arche. = Пачатак. 2016. № 3 (148). Род Сапегаў. 474 с., іл.


Украіна

Князі Чорторийські: документи і матеріали XVІ—XVII ст. (із зібрання «Західно-Руських актів» Російської національної бібліотеки) / Підготовка до друку Андрія Блануци та Дмитра Ващука. Київ: Інститут історії України НАН України, 2016. 227 с.

Норкус Зенонас. Непроголошена імперія. Велике князівство Литовське з погляду порівняльно-історичноï соціологіï імперій. Киïв: Критика, 2016. 421 с., іл.

Соціально-економічні трансформації в Україні та Білорусі в XVI—XVIII ст.: фактор реформ. Київ: Інститут історії України НАН України, 2016. 231 с.


Літва

XVII a. vidurio Maskvos okupacijos Lietuvoje šaltiniai. T. IV. Pabėgėlių iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Prūsijoje 1656 m. Sąrašai / SudarėElmantas Meilus. Parengė Mintautas Čiurinskas, Inga Ilarienė, Algimantas Kaminskas, Elmantas Meilus, Edmundas Rimša. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016.

XVIII amžiaus studijos. 3. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Iššūkiai. Laimėjimai. Netektys. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2016. 324 p.

Archivum Lithuanicum. 18. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2016. 489 p.

Baltų religijos ir mitologijos reliktai Lietuvos DidžiojojeKunigaikštystėje (XIV—XVIII a.). Šaltinių rinkinys / Sudarė ir parengė Vytautas Ališauskas. Vilnius: Lietuviųkatalikų mokslo akademija, 2016. 476 p.

Burba Domininkas. Smurtiniai bajorų nusikaltimai ir bausmės XVIII amžiaus Vilniaus paviete. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016. 384 p.

DrėmaVladas. Vilniaus amatininkai XVI—XIX a. Iš Vlado Drėmos archyvų. Vilnius: Versus aureus, [2016]. 894, [2] p., pav.

Dziarnovič Oleg, Ragauskienė Raimonda, Teslenko Igor, Čerkas Boris. Kunigaikščiai Ostrogiškiai / Vertėjas: Vasil Kapkan, Danguolė Kotryna Kapkanaitė. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2016. 296 p.

Ivanauskas Eugenijus, Česnulis Evaldas. Lithuanian Coins of Sigismund August 1545—1571. Kaunas, 2016. 440 p., il.

Jankauskas Vytas. Kunigaikščiai Svirskiai XIV—XVI a.: Nuo gentinės aristokratijos iki LDK politinės tautos. Kanas: Spalvų kvartetas, 2016.

Jurgaitis Robertas. Nuo bajoriškosios savivaldos iki parlamentarizmo: Vilniaus seimelio veikla 1717—1795 m. Vilnius, 2016. 342 p., pav.

Kiaupienė Jūratė. Tarp Romos ir Bizantijos: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinės kultūros aukso amžius XV a. antroji pusė—XVII a. pirmoji pusė. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016. 342 p.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Maskvos valstybės sutartys. 1449—1556 metai. Šaltinių publikacija / Sudarė, parengė, vertė M.Sirutavičius. Kaunas; Vilnius: Vytauto Didžiojo universitetas, Versus aureus, 2016. 308 p.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos atodangos. Profesoriaus Mečislovo Jučo 90-mečio jubiliejui skirtas mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius, 2016. (Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, XXIV tomas).

Lietuvos Metrika. 27-oji Užrašymų knyga. Parengė Irena Valikonytė, Tomas Čelkis, Lirija Steponavičienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2016. XXX, 291 p., pav.

Lietuvos metrika. Knyga Nr. 29 (1546—1547). Užrašymų knyga 29 / Parengė Inga Ilarienė. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016. XXXII, 234 p.

Petrauskas Rimvydas. Galia ir tradicija. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės giminių istorijos. Vilnius: Baltos lankos, 2016. 318 p., pav.

Rimša Edmundas. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto antspaudai ir žemių heraldika. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016. 192 p., il.

Sarcevičius Saulius, Valionienė Oksana, Pugačiauskas Virgilijus. Kreivoji pilis: tarpdisciplininių tyrimų atvejis. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016. 283 p., pav.

Susigrąžinant praeitį: Lietuvos Metrikos istorija ir tyrimai. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016. 288 p.

Vilniaus miesto planai / Sudarytoja Birutė Rūta Vitkauskienė. Knygą rengė Ingrida Tamšiūnenė, Birutė Rūta Vitkauskienė, Aušrinė Žilevičiūtė. Vilnius, 2016.


Латвія

Великий миф маленькой Летувы. Сборник статей / Составитель и редактор А.Е.Тарас. Рига: ИБИК, 2016. 175 с., ил.


Польшча

Bitwa pod Orszą / Red. M.Nagielski. Warszawa: Neriton, 2016. 242 s.

Błaszczyk Grzegorz. Herbarz szlachty żmudzkiej. Tom V. [R—S] Warszawa: DiG, 2016. 574 s.

Błaszczyk Grzegorz. Herbarz szlachty żmudzkiej. Tom VI. [T—Ż] Warszawa: DiG, 2016. 427 s.

Kempa Tomasz. Konflikty wyznaniowe w Wilnie od początku reformacji do końca XVII wieku. Toruń, 2016. 800 s.

Liedke Marzena. Rodzina magnacka w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI—XVIII wieku. Studium demograficzno-społeczne. Warszawa: Stara Szuflada, 2016.

Mironowicz Antoni. Hryń Iwanowicz nieznany malarz, grawer i drukarz. Białystok: LIBRA s.c. Wydawnictwo i Drukarnia PPHW, 2016. 96 s.

Pieńkos Zdzisław. Wyprawa Janusza Radziwiłła na Kijów w 1651 roku. Zabrze; Tarnowskie Góry: Inforteditions, 2016. 171 s., il.

Rocznik Lituanistyczny. Tom 2. Rok 2016. Warszawa: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2016. 293 s.

Supraśl 1913. Dokumentacja fotograficzna Józefa Jodkowskiego cerkwi Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie / Pod. red. P.Jamski, M.Zalewski. Warszawa, 2016. 256 s., il.


Расія

Антонович В.Б. Очерк истории Великого княжества Литовского до половины XV столетия. От основания Литовского государства до правления Ольгерда. Издание второе. М.: ЛЕНАНД, 2016. 168 с.

Киприанович Г.Я. Исторический очерк православия, католичества и унии в Белоруссии и Литве с древнейшего до настоящего времени. Изд. 3-е. М.: ЛЕНАНД, 2016. XV, 288 с.

Новодворский В.В. Ливонский поход Ивана Грозного 1570—1582 гг. М.: Вече, 2016. 335 с., ил.

Платонов Е.В., Мальцева О.Н., Кудрявцев С.А. Старопечатная кириллическая книга XVI—XVII веков. Каталог коллекции. СПб.: Издательство ГЭ, 2016. 343 с., ил.

Темушев В.Н. На восточной границе Великого княжества Литовского. Тула: Куликово поле, 2016. 326 с., карты.


ЗША


Teller A. Money, Power and Influence in the Eighteenth-Century Lithuania: The Jews on the Radziwill Estates. Stanford: Stanford University Press, 2016

Надрукавать Надрукаваць без ілюстрацый
Дадаць меркаванне

Ю.А.Ябланоўскі

Пячатка Вітаўта

План Віцебска. З кнігі: Памятная книжка Витебской губернии на 1865 год. Издана Витебским губернским статистическим комитетом. Под редакциею А.М.Сементовского. СПб., 1865.