Артыкулы: Кнігі пра ВКЛ 2017 г.

Кнігі пра ВКЛ 2017 г.

Беларусь

Анищенко Евгений. Шляхта Новогрудского воеводства. Список XVIII ст. Мн.: Издатель Виктор Хурсик, 2017. 279 с.

Асоба і творчая спадчына Францыска Скарыны: рэцэпцыя і інтэрпрэтацыя. Матэрыялы V Міжнародных Скарынаўскіх чытанняў, прысвечаных 500-годдзю беларускага кнігадрукавання. Мінск, БДУ, 17—18 лістапада 2017 г. Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2017. 231 с.

Барсук А.Я. Беларуска-ўкраінскія ўзаемадачыненні ў Рэчы Паспалітай: гістарыяграфічная рэканструкцыя. Мазыр: УА МДПУ імя І.П.Шамякіна, 2017. 189 с.

Белорусские мыслители XVI—XVII вв. Избранные труды. Мн.: Редакция журнала «Промышленно-торговое право», 2017. 319 с.

Бубнов Павел, протодиакон. Крепость духа: история и современность православного прихода храма святого Архистратига Михаила в Сынковичах. Мн.: Четыре четверти, 2017. 190 с., ил.

Ваенныя трыумфы эпохі Вялікага Княства Літоўскага. Зборнік навуковых артыкулаў. Мір: Музей «Замкавы комплекс “Мір”», 2017. 300 с., іл.

Волкаў Мікалай. Слуцк на старых планах. Мінск: Беларусь, 2017. 159 с., іл.

Вялікі беларус Леў Сапега. Зборнік. Мінск: Харвест, 2017. 255 с., іл.

Гісторыя Сапегаў. Жыццяпісы. Маёнткі. Фундацыі / Укладальнік Яўстах Сапега. Каардынатар выдання і рэдактар: Міхась Скобла. Мінск: Выдавец Віктар Хурсік, 2017. 583 с., іл.

Госцеў А.П., Насевіч В.Л., Пазднякоў В.С. Вялікія князі Вялікага Княства Літоўскага. Мінск: БелЭн, 2017. 70 с., іл.

Длугаш Ян. Грунвальдская бітва / Прадмова, пераклад з рускай на беларускую мову А.П.Вашчанкі. Мінск: Беларусь, 2017. 191 с., іл.

Доўнар-Запольскі Мітрафан. Выбранае / Укладанне і прадмова В.Лебедзевай; каментар В.Лебедзевай, А.Кіштымава, А.Дзярновіча, А.Радамана, І.Чарнякевіч. Мінск: Беларуская навука, 2017. 668 с., [4] л. іл.

Дроздов Леонид. Ясновельможный пан Лев Сапега. Б.м.: Издательские решения, 2017. 339 с.

Заливако Александр. Родом из ВКЛ. Мелешкевичи герба Корчак. Мн.: Энциклопедикс, 2017. 160 с., ил.

Кириллические издания XVI века из коллекции Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси. Каталог / Составители: Е.И.Титовец, О.А.Губанова, П.Д.Скурко, И.Л.Мурашова (альбом орнаментики). Мн.: Беларуская навука, 2017. 297 с., ил.

Краўцэвіч Аляксандр. Сінія Воды. Гістарычны нарыс. Мінск: Выдавец А.М.Вараксін, 2017. 55 с., іл.

Лаўрэш Леанід. Маламажэйкаўская царква: гістарычны нарыс. Гродна: ЮрСаПрынт, 2017. 113 с., іл.

Лібрэта опер нясвіжскіх кампазітараў XVIII—ХІХ стагоддзяў. Мінск: Каўчэг, 2017. 194 с., іл.

Падалінскі Уладзімір. Прадстаўніцтва Вялікага Княства Літоўскага на Люблінскім сойме 1569 года. Удзел у працы першага вальнага сойма Рчы Паспалітай. Мінск: Выдавец А.М.Янушкевіч, 2017. 239 с.

Паўловіч Уладзімір. Сімвалічнае і рэальнае на гравюрах Францішка Скарыны. Мінск: Галіяфы, 2017. 79 с., іл.

Радзівілы: лёсы краіны і роду. Творы са збору Мацея Радзівіла (Варшава) і Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь. Мінск: Галіяфы, 2017. 97 с., іл.

Спадчына Скарыны: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання. Зборнік навуковых артыкулаў. У дзвюх частках. Частка 1. Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2017. 171 с.

Спадчына Скарыны: да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання. Зборнік навуковых артыкулаў. У дзвюх частках. Частка 2. Гомель: ГДУ імя Ф.Скарыны, 2017. 212 с.

Уваров И.Ю. Сословные права и привиллегии шляхты Великого Княжества Литовского (конец XIV—конец XVI столетий). Гомель: ГГТУ им. П.О.Сухого, 2017. 276 с., ил.

Франциск Скорина — личность, деятельность, наследие, современные образы. Мн.; М., 2017. 150 с.

Францыск Скарына са слаўнага горада Полацка / Укладанне Алеся Сушы. Мінск: Мастацкая літаратура, 2017. 323 с., іл.

Францыск Скарына. Энцыклапедыя. Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017.

Францыск Скарына: асоба, дзейнасць, спадчына. Мінск: Беларуская навука, 2017. 295 с., іл.

Чамярыцкі Вячаслаў. Жыватворная спадчына. Выбранае. Мінск: Чатыры чвэрці, 2017. 550 с., іл.

Чаропко Витовт. Великие князья Великого Княжества Литовского. Мн.: Беларусь, 2017. 264 с., ил.

Шаланда А.І. Код Францішка Скарыны. Геральдычныя матэрыялы ў пражскіх і віленскіх выданнях беларускага першадрукара. Мінск: Беларуская навука, 2017. 175 с., іл.

Шеститко Вячеслав. Латинизация греко-католической церкви в Речи Посполитой: исторический, литургический и канонический аспекты. Мн.: Братство в честь святого Архистратига Михаила, 2017. 91 с.

Arche. = Пачатак. 2017. № 3 (153). 500 год беларускай Бібліі. 400 с., іл.

Украіна

Келембет Станіслав. Князі Несвізькі та Збаразькі: XIII—початок XVI століть. Кременчук: Християнська зоря, 2017. 212 с., іл.

Shatalin Igor. Orts of John III Sobieski. Kiev, 2017.


Літва

Бібліі Рускай Францыска Скарыны — 500. Апісанне выставы. Б.м.: Бібліятэка імя Урублеўскіх Акадэміі навук Літвы, 2017. 32 с.

На перехресті культур. Монастир і храм Пресвятоï Трійці у Вільнюсі. Колективна монографія. Vilnius: Vilnius University Press, 2017. 469 с., іл.

Huletski Dzmitry, Bagdonas Giedrius, Darashkevich Mikalai. Early Lithuanian Half-Groats 1495—1529. Kaunas, 2017. 176 p., il.

Jučas Mečislovas. Lietuvos parapijos XV—XVIII a. Vilnius: Aidai, 2017. 199 p.

Kulikauskas Gediminas. Respublika prieš Maskvą: Lietuvos—Lenkijos valstybės kovų, žygių ir mūšių su maskvėnais istorijos. Obuolys, 2017. 416 p., pav.

Lietuvos metraščių Vavelio nuorašas / Parengė Kęstutis Gudmantas, Nadežda Morozova = The Wawel Manuscript of the Lithuanian Chronicles / Edited by Kęstutis Gudmantas, Nadežda Morozova. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2017. 205 p., pav.

Lietuvos statutas: Temidės ir Klėjos teritorijos: straipsnių rinkinys / Sudarė Irena Valikonytė ir Neringa Šlimienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017. 331 p.

Lukšaitė Ingė. Die Reformation im Großfürstentum Litauen und in Preußisch-Litauen: (1520er Jahre bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts). Übersetzt von Lilija Künstling und

Lukšaitė Ingė. Kai tikėjimas keitė pasaulį.... Reformacija Lietuvoje. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2017. 240 p.

Pabaisko mūšis ir jo epocha. Straipsnių rinkinys. Vilnius, 2017.

Panemunės pilis: įdomusis paveldas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2017. 85 p., il.

Ragauskienė Raimonda. Mirties nugalėti nepavyko. Biržų ir Dubingių kunigaikščių Radvilų biologinė istorija (XV a. pabaiga – XVII a.). Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2017. 735 p., il.

Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies — liaudžiai. Mokslinių straipsnių rinkinys, parengtas pagal XI tarptautinės mokslinės konderencijos, skirtos Vilniaus Svč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios 500 metų jubiliejui, pranešimų medžiagą. Vilnius —Šiauliai — Bazilionai 2014 m. lapkričio 8—10 d.Šiauliai: Šiaulių universitetas, 2017. 291 p., pav.


Польшча


Чистякова Марина. Рукописные прологи Великого княжества Литовского и Польского королевства. Kraków, 2017. (Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne. Tom 13). 390 с.

Januszek-Sieradzka Agnieszka. Królowa Barbara Radziwiłłówna w dworskim mikroświecie. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017. 260 s.

Kapitulacje w dziejach wojen. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej. Oświęcim: Napoleon V, 2017. 530 s.

Katalog testamentów mieszkańcówBrześcia i Grodnaod XVI do początku XVIII wieku / Opracowała Natallia Sliž. Warszawa: Semper, 2017. (Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku. Tom 3). 81s., il.

Koczegarow Kirył. Rzeczpospolita a Rosja w latach 1680—1686. Zawarcie traktatu o pokoju wieczystym. Warszawa, 2017.

Królik Ludwik Ks. Organizacja diecezji łuckiej i brzeskiej od XVI do XVIII wieku. Wyd. 2 / Oprac. M. Dębowska. Biały Dunajec; Ostróg, 2017.

Majewski Andrzej Adam. Aleksander Hilary Połubiński (1626—1679), marszałek wielki litewski. Działalność polityczno-wojskowa. Warszawa: Neriton, 2017. 591 s., il.

Mironowicz Antoni. Jerzy Konisski biskup mohylewski. Białystok, 2017. 155 s., il.

Przybylski Ryszard. Ród książąt Glińskich. Bunt Michała Glińskiego. Czasy, ludzie i miejsca. Tom I. Zabrze: Inforteditions, 2017. 315 s. (Seria Bitwy / Taktyka # 94).

Testamenty w księgach miejskich wileńskich z XVI i XVII wieku. Katalog / Opracował Kamil Frejlich. Warszawa: Semper, 2017. (Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku. Tom 1). 117 s., il.


Расія


Белякова Е.В., Мошкова Л.В., Опарина Т.А. Кормчая книга: от рукописной традиции к первому печатному изданию. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. 495 с., ил.

Древняя Русь после Древней Руси: дискурс восточнославянского (не)единства. М.: Политическая энциклопедия, 2017. 399 с., ил.

Зорин А.В. Лисовчики. Александр Юзеф Лисовский и его полк в истории Смутного времени. М., Квадрига, 2017. 232 с., ил. 

Канановіч Уладзімір. Рыцар на полі бітвы: Клецк, жнівень 1506 года. Гісторыка-антрапалагічнае даследаванне. Смаленск: Інбелкульт, 2017. 409 с., іл.

Латышонак Алег. Нацыянальнасць — Беларус. 3-е выданне, папраўленае і дапоўненае. Смаленск: Інбелкульт, 2017. 719 с., іл.

Левицкий Геннадий. Великое княжество Литовское. М.: Ломоносовъ, 2017. 241 с.

Лобин А.Н. Оборона Опочки. 1517. «Бесова деревня» против армии Константина Острожского. М.: Русские Витязи, 2017. 72 с.

Славянская Библия в эпоху раннего книгопечатания. К 510-летию создания библейского сборника Матфея Десятого / Ответственный редактор А. А. Алексеев. СПб.: Издательство Пушкинского Дома, 2017. 398 с., ил.

Смоленщина в документах Литовской метрики первой половины XVII в. Владельцы и их маетности / Автор-составитель Владимир Анатольевич Прохоров. Смоленск: Край Смоленский, 2017. 544 с., карты.

Темушев В.Н. Первая Московско-литовская пограничная война 1486—1494. Третье издание, переработанное. М.: Квадрига, 2017. 311 с., ил.

Филюшкин А.И., Кузьмин А.В. Когда Полоцк был российским. Полоцкая кампания Ивана Грозного 1563—1579 гг. М.: Русские Витязи, 2017. (Ратное дело). 175 с., ил.


Вялікабрытанія


Norkus Zenonas. An Unproclaimed Empire: The Grand Duchy of Lithuania From the Viewpoint of Comparative Historical Sociology of Empires. London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017.xi, 414 pages : illustrations. 

Надрукавать Надрукаваць без ілюстрацый
Дадаць меркаванне

Ю.А.Ябланоўскі

Пячатка Вітаўта

План Віцебска. З кнігі: Памятная книжка Витебской губернии на 1865 год. Издана Витебским губернским статистическим комитетом. Под редакциею А.М.Сементовского. СПб., 1865.