Артыкулы: кнігі пра ВКЛ 2018 г.

Кнігі пра ВКЛ 2018 г.

Беларусь

Анищенко Евгений. Шляхта Гродненского повета. Список XVIII ст. Мн.: Издатель Виктор Хурсик, 2018. 300 с.

Анищенко Евгений, Просолович Анатолий. Шляхта Браславского повета. Список XVIII ст. Мн.: Издатель Виктор Хурсик, 2018. 234 с.

Архіварыус. Зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў. Выпуск 16. Мінск: НГАБ, 2018. 356 с., іл.

Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі. Мінулае і сучаснасць Свіслацкага краю. Зборнік навуковых артыкулаў. Мінск: Беларуская навука, 2018. 271 с., іл.

Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі. Шумілінскі край. Зборнік навуковых артыкулаў. Мінск: Беларуская навука, 2018. 263 с., іл.

Бохан Юрый. Мястэчкі і працэсы ўрбанізацыі на землях Беларусі ў XV—XVIII стст. Мінск: Беларуская навука, 2018.

Брагинщина в контексте истории белорусско-украинского пограничья. Сборник научных статей. Мн.: Четыре четверти, 2018. 142 с., ил.

Брэсцка унія 1596 года. Бібліяграфічны паказальнік / Складальнікі: В.А.Гарбачэўская, Т.А.Налобіна, У.В.Сухапар. Брэст: Альтернатива, 2018. 400 с.

Важнік Юрый. Юзаф Бака. Геній майго месца. Мінск: УП “Энцыклапедыкс”, 2018. 195 с., іл.

Воробей А.В., Жарков А.В. Город и замок Брест Литовский. Брест: Издательство БрГТУ, 2018. 163 с., ил.

Вялікі гістарычны атлас Беларусі. Том 2. Мінск: Белкартаграфія, 2018.

Ганецкая І.У. Глускі замак у святле археалагічных даследаванняў і пісьмовых крыніц. Мінск: Беларуская навука, 2018. 415 с., іл.

Георгій Якаўлевіч Галенчанка. Нарыс жыцця і навуковай дзейнасці / Укладальнікі: А.А.Скеп’ян, А.А.Бандарэнка, Н.Р.Баравікова, А.А.Дзікая, Н.У.Пінчук. Мінск: Беларуская навука, 2018. (Біябібліяграфія вучоных Беларусі). 147 с., іл.

Гістарыяграфія і крыніцы вывучэння гісторыі Беларусі: традыцыі і навацыі. Зборнік навуковых артыкулаў. Мінск: Беларуская навука, 2018. 322 с.

Гладыщук Анатоль. Замок Берестейский. Книга вторая. Литва. Гродно: ЮрСаПринт, 2018. 311 с., ил.

Голденков Михаил. Кровавый потоп. История отечественной войны Беларуси 1654—1667 годов. Мн.: Энциклопедикс, 2018. 308 с., ил.

«Для лепшое твердости…». Пергаментныя дакументы перыяду Вялікага Княства Літоўскага з фондаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (1391—1566 гг.) / Укладальнікі: Я.С.Глінскі, А.А.Жлутка, Д.В.Лісейчыкаў. Мінск: Беларусь, 2018. 143 с., іл.

Жлутка А.А. Лацінскія дакументы па гісторыі Беларусі ХІІІ—XIV стст. у замежных архівах. Мінск: БелНДІДАС, 2018. 131 с.

Заливако Алксандр. Попис войска Великого княжества Литовского 1567 года. Новогрудское воеводство. Мн.: Энциклопедикс, 2018. 100 с.

Заливако Алксандр. Попис войска Великого княжества Литовского 1567 года. Князья, паны, урядники Великого княжества Литовского. Мн.: Энциклопедикс, 2018. 118 с.

Каталог выставы Ад рымскага дэнарыя да беларускага рубля. Мінск: Кнігазбор, 2018.

Кириллические издания XVI века из коллекции Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси. Каталог. 2-е издание / Составители: Е.И.Титовец, О.А.Губанова, П.Д.Скурко, И.Л.Мурашова (альбом орнаментики). Мн.: Беларуская навука, 2018. 297 с., ил.

Макушников О.А. Гомель с древнейших времён до конца XVIII века. Историко-краеведческий очерк. Изд. 4-е, испр. и дополн. Гомель: Барк, 2018. 243 с., ил.

Мароз В.В. Драўляныя сакральныя помнікі Берасцейшчыны. Нарысы гісторыі, археалогіі і культуры. Мінск: БелЭн, 2018. 511 с., іл.

Матэрыялы XIV Міжнародных кнігазнаўчых чытанняў, прымеркаваных да 400-годдзя першага “Буквара”. Мінск, 26—27 красавіка 2018 г. Мінск: НББ, 2018. 348 с.

Пазднякоў В.С. Помнікі права Беларусі XIV—XVI стст.: Абласныя прывілеі. Крыніцазнаўчы дапаможнік. Мінск: БелНДІДАС, 2018. 236 с.

Рэха беларускіх кнігазбораў. Лёсы прыватных бібліятэк. Зборнік артыкулаў. Мінск: НББ, 2018.

Сапегі. Асобы, кар’еры, маёнткі. Зборнік навуковых артыкулаў. Мінск: Выдавец А.М.Янушкевіч, 2018. 318 с., іл.

Скарына Францыск. Прадмовы і пасляслоўі да кніг Бібліі / Адаптацыя на сучасную беларускую мову Л.Я.Кулажанка, Т.А.Матрунчык. Мінск: Беласток: Прыход Свята-Петра-Паўлаўскага сабора ў г. Мінску, 2018. (Бібліятэчка часопіса “Праваслаўе”). 183 с., іл.

Слова и речи Георгия Конисского, Архиепископа Могилевского. В современной редакции. Издание второе, исправленное. Могилев: АмелияПринт, 2018. 479 с., ил.

Стренковский С.П. Под омофором святителя Николая Чудотворца (история православного прихода в местечке Юратишки). Мн.: МГИРО, 2018. 537 с., ил.

Тадэвуш Касцюшка ў дыскурсе 200-гадовай прасторы памяці. Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі. Мінск: Энцыклапедыкс, 2018. 161 с.

Трэція навуковыя чытанні памяці прафесара Валянціна Навумавіча Рабцэвіча (1934—2008). Тэзісы дакладаў. Мінск, 16—18 мая 2018 г. Мінск: БДУ, 2018. 83 с., іл.

Чарняўскі Ф.В. Ураднікі (пасады, тытулы) Менскага ваяводства XVI—XVIII стагоддзяў. Біяграфічны даведнік. Выпуск V (маршалкі і харужыя). Мінск: Выдавец В.Хурсік, 2018. 397 с.

Чаропко Виктор. Витовт. Мн.: Адукацыя і выхаванне, 2018. 95 с., іл.

Grodnae еt orbi. Гарадскіясупольнасці iгарадскоеасяроддзеXIV—XXстст. Матэрыялы міжнароднайнавуковайканферэнцыі (Гародня,4—5лістапада2017г.). Мінск: Выдавец А.М.Янушкевіч, 2018. 352 с., іл.

Kreva Incognita. Альманах. Выпуск 1. Мінск: Альфа-кніга, 2018.

Украіна

Школьна О.В. Великосвітські мануфактури князів Радзивіллів XVIII—ХІХ століть на теренах Східноï Європи. Киïв: Ліра-К, 2018. 191 с., іл.

Ясіновський Юрій. Ірмоси Київської Церкви. Критичне видання за Супрасльським нотолінійним ірмологіоном 1598—1601 років. У двох книгах. Книга 1. Вступні тексти. Факсиміле. Львів: Видавництво УКУ, 2018. (Київське християнство. Том ХІ. Книга 1. Історія української музики: Джерела. Випуск 25). XXXIX, 375 с., іл.

Ясіновський Юрій. Ірмоси Київської Церкви. Критичне видання за Супрасльським нотолінійним ірмологіоном 1598—1601 років. У двох книгах. Книга 2. Набірна публікація ірмосів і критичний апарат. Львів: Видавництво УКУ, 2018. (Київське християнство. Том ХІ. Книга 2. Історія української музики: Джерела. Випуск 25). XXXIX, 431 с., іл.

V Міжнародна наукова конференціяАктуальні проблеми нумізматикиу системі спеціальних галузей історичної науки. Тези доповідей. 21—22 червня 2018 р.Меджибіж; Переяслав-Хмельницький; Кропивницький; Київ, 2018. 183 с., іл.


Літва

XVIII amžiaus studijos. 4. LietuvosDidžiojiKunigaikštystė. Visuomenė. Kasdienybės istorija.Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018.

Archivum Lithuanicum. 20. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018.

Baliulis Algirdas Antanas, Čelkis Tomas. Senųjų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kelių aprašymai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018. 432 p.

Lietuvosistorija. VІItomas. II dalis. Kiaupa Zigmantas. Trumpasis XVIII amžius (1733—1795 m.). Vilnius, 2018. 724 p., il.

Lietuvos Metrika (1554—1568). 35-oji Teismų bylų knyga (XVI a. pabaigos kopija). = Литовская Метрика (1554—1568). 35-я книга судных дел / Tekstus parengė Saulė Viskantaitė-Saviščevienė, Irena Valikonytė. Rodykles parengė Saulė Viskantaitė-Saviščevienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018. XXXIV, 761 p., pav.

Lietuvos Metrika. Knyga Nr. 47 (1565—1567). Užrašymų knyga 47 / Parengė Eglė Deveikytė, Gediminas Lesmaitis. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018. XXII, 217 p.

Lietuvos valdovo žodis pasauliui: atveriame mūsų žemę ir valdas kiekvienam geros valios žmogui: Gedimino laiškų pirmųjų skaitymų tekstai: iš 2018—2022 m. įgyvendinamų tarptautinių parodų, skirtų pasirengti Vilniaus 700 metų jubiliejui, ciklo „Vilniaus miesto istorijos svarbiausieji ženklai“: katalogas. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2018. 24, [1] p., įsk. virš.: iliustr., faks.

Miestas, dvaras, kaimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Lenkijos Karalystėje XVI—XVIII a. Lokalinės istorijos problemos. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018. 423 p., pav.

Razauskas-Daukintas Dainius. Vytis ir Gediminaičių stulpai simbolikos požiūriu. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018. 258, [2] p.: iliustr.

Sirutavičius Marius. Diplomatinės veiklos organizacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 1564—1604 metais. Kaunas, 2018.

Stankevič Adam. Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo veikla. XVIII amžiaus antroje pusėje. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018.


Польшча


Błachowska Katarzyna. Wiele historii jednego państwa. Obraz dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1569 roku w ujęciu historyków polskich, rosyjskich, ukraińskich, litewskich i białoruskich w XIX wieku. Warszawa: Neriton, 2018. 410 s.

Cieśla Maria. Kupcy, arendarze i rzemieślnicy. Różnorodność zawodowa Żydów w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII i XVIII w. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2018. 323 s.

Inter Regnum et Ducatum. Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Tęgowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2018. (Prace Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej. Tom VII). 716 s.

NikodemJarosław. Litwa. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2018. (Początki Państw). 535 s.

Origines, fontes et narrationes — pośród kręgów poznania historycznego. Prace ofiarowane Profesorowi Marcelemu Antoniewiczowi. Częstochowa 2018.

Przy boku króla Stanisława Leszczyńskiego (1706—1709). Tom I. Wyprawy do Saksonii i Litwy w latach 1706—1708. Listy królewskich sekretarzy Samuela Kazimierza Szwykowskiego i Jozafata Michała Karpia oraz fragmenty z gazet pisanych i diariuszy / Wydał Jerzy Dygdała. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2018. 322 s.

Rolnik Dariusz. Archiwum Jeleńskich z NGAB w Mińsku (XVI—XX wiek) — jego dzieje i inwentarz. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018.

Szlachta polsko-inflancka wobec przełomu. Materiały z dyneburskich akt grodzkich i ziemskich z lat 1764—1775 / Wydali Bogusław Dybaś, Paweł A. Jeziorski przy współpracy Tomasza Wiśniewskiego. Toruń, 2018. (Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Fontes 116). 700 s.

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Tom V. Ziemia polocka i województwo połockie. XIV—XVIII wiek / Pod redakcją Henryka Lulewicza. Opacowali Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba, Andrzej Haratym, Andrej Macuk i Andrej Radaman przy współpracy Witala Hałubowicza i Przemysława P.Romaniuka. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2018. 306 s.


Расія

Акты Российского государства. Государственные и корпоративные архивы России XIII—XVII веков. Том II. Акты, относящиеся к истории Западной России. Выпуск 2. 18-я и 32-я книги записей Литовской метрики. Метрика королевы Боны / Составители тома: О.И.Хоруженко (ответственный составитель), Д.И.Алексеева. А.Е.Беликов, А.А.Бондаренко, А.Петкевич, К.Петкевич, М.В.Шумилин. Ответственный редактор тома С.М.Каштанов. М.: Кучково поле, 2018. 574 с., ил.

Бабулин И.Б. Смоленский поход и битва при Шепелевичах 1654 года. М., 2018. 227 с., ил.

Бонч-Осмоловская М.А. 500 лет рода Бонч-Осмоловских. Осмоловские герба Бонча. М.: Научная книга, 2018. 967 с., ил.

«Вертоград многоцветный». Сборник к 80-летию Бориса Николаевича Флори. М.: Индрик, 2018. 526 с.

Ерусалимский К.Ю. На службе короля и Речи Посполитой. М.; СПб.: Нестор-История, 2018. 1012 с.

Малето Е.И. Средневековая Русь и Константинополь. Дипломатические отношения в конце XIV—середине XV в. М.: Центрполиграф, 2018. (Новейшие исследования по истории России. Выпуск 13). 224 с., ил.

Нарративы Руси конца XV—середины XVIII в.: в поисках своей истории. М.: РОССПЭН, 2018. 430 с.

Надрукавать Надрукаваць без ілюстрацый
Дадаць меркаванне

Ю.А.Ябланоўскі

Пячатка Вітаўта

План Віцебска. З кнігі: Памятная книжка Витебской губернии на 1865 год. Издана Витебским губернским статистическим комитетом. Под редакциею А.М.Сементовского. СПб., 1865.