Артыкулы: Кнігі пра ВКЛ 2020 г.

Кнігі пра ВКЛ 2020 г.

Беларусь

«Абрысы розныя». Малюнкі і чарцяжы гетмана Януша Радзівіла / Укладальнік М.А.Волкаў. Мінск: Беларусь, 2020. 159 с., іл.

Актуальные проблемы истории и культуры. Выпуск 2. Парламентарызм у Вялікім Княстве Літоўскім у XVIII стагоддзі. Мінск: Беларуская навука, 2020. 361 с., іл.

Анищенко Евгений. Шляхта Брестского воеводства. Список XVIII ст. Издание второе, дополненное. Мн.: Издательство Виктора Хурсика, 2020. 268 с.

Архіварыус. Зборнік навуковых паведамленняў і артыкулаў. Выпуск 18. Мінск: НГАБ, 2020. 362 с., іл.

Біблія Васіля Кораня як помнік культуры беларускага і рускага народаў. Матэрыялы круглага стала (Мінск, 17 студзеня 2020 г.). Мінск: Колорград, 2020. 120 с., іл.

Бохан Юрый. Мястэчкі і працэсы ўрбанізацыі на землях Беларусі ў XV—XVIII стст. Мінск: Беларуская навука, 2020. 2-е выд. 292 с., іл.

Бубнов Павел протодиакон. Милости Источник. Жировичская чудотворная икона Божией Матери и Жировичская Успенская обитель в 1470—1618 гг. Жировичи: Издательство Минской духовной семинарии, 2020. 176 с., ил.

Валовічы герба «Багорыя». 2-е выд. Мінск: Беларуская навука, 2020. 293 с, іл.

Волкаў Мікола. Замкі і фартэцыі Радзівілаў на беларускіх землях у XVI—пачатку XVIII ст. Мінск: Беларуская навука, 2020. 215 с., іл.

Галубовіч Віталь, Рыбчонак Сяргей, Шаланда Аляксей. Чорная дама з Мірскага замка. Княгіня Ганна з Сангушкаў Радзівіл (1676—1746). Мір: Музей “Замкавы комплекс “Мір”, 2020.

Жыровічы: пад святым Пакровам. Энцыклапедыя. Мінск: БелЭн, 2020. 232 с., іл.

Кириллические издания XVII века из коллекции Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси. Каталог. Выпуск 2. 1626—1638 гг. / Составители: Е.И.Титовец, О.А.Губанова, П.Д.Скурко, И.Л.Мурашова. Мн.: Беларуская навука, 2020. 304 с., ил.

Крэва. Гісторыя, археалогія, культурная спадчына. Зборнік навуковых артыкулаў. Мінск: Беларуская навука, 2020. 460 с., іл.

Лёс фамільных скарбаў магнацкіх родаў Беларусі. Матэрыялы Міжнароднага навуковага семінара «Крыпта князёў Радзівілаў у Нясвіжы: гісторыя, сучасны стан, даследаванні, перспектывы выкарыстання». Нясвіж, 4 кастрычніка 2019 г. Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Лёс фамільных скарбаў магнацкіх родаў Беларусі». Нясвіж, 10 лістапада 2020 г. Нясвіж: Нацыянальны гісторыка-культурны музей-запаведнік «Нясвіж», 2020. 372 с., іл.

Мацук Андрэй. Грамадска-палітычнае жыццё Вялікага Княства Літоўскага ў часы бескаралеўя 1733—1735 гг. Мінск: Беларуская навука, 2020. 366 с., іл.

Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга № 35 (1551—1558). Кніга запісаў № 35 (копія канца XVI ст.) / Падрыхтаваў А.А.Мяцельскі. Мінск: Беларуская навука, 2020. 538 с., іл.

Некрашэвіч-Кароткая Ж.В. Беларусь як культурная прастора і еўрапейскі літаратурны працэс XVI—ХІХ стст. Мінск: БДУ, 2020. 211 с., іл.

Обитель Спаса всемилостивого. Исторический очерк. Возрождение. Кобрин, 2020.

Рарытэты з калекцыі Пятра Краўчанкі. Мінск: Тэхналогія, 2020. 143 с., іл.

Риер Я.А. Правитель и общество на белорусских землях в XIII—первой трети XV в. Основные механизмы политогенеза, легитимизации и сакрализации власти. Могилев: МГУ имени А.А.Кулешова, 2020. 256 с., ил.

Сацыяльныя інстытуты ў Вялікім Княстве Літоўскім у ранні Новы час. Матэрыялы міжнароднага навуковага круглага стала. 2 снежня 2020 г., г. Мінск. Мінск: БДУ, 2020. 84 с.

Святло зямлі беларускай. Зборнік навуковых артыкулаў да 550-годдзя аднойдзення цудатворнай Жыровіцкай іконы Божай Маці і 500-годдзя заснавання Свята-Успенскага Жыровіцкага манастыра. Гродна: ГрДУ імя Янкі Купалы, 2020. 491 с., іл.

Смалякоў Д.А. Сацыяльна-філасофскія поглды рэлігійных палемістаў у Беларусі канца XVI—сярэдзіны XVII стагоддзя. Мінск: Беларуская навука, 2020.

Суша Алесь. Асэнсаванне шэдэўра. Берасцейская Біблія. Мінск: НББ, 2020. 259 с., іл.

Трусаў А.А. Эвалюцыя будаўнічых матэрыялаў і тэхнікі манументальнага дойлідства Беларусі ХІ—XVIII стст. Мінск: БДУКМ, 2020. 306 с., іл.

Францыск Скарына ў дакументах і сведчаннях / Укладальнікі: А.А.Жлутка (адказны рэдактар), А.Б.Доўнар, П.С.Котаў, С.М.Кнырэвіч. Мінск: Беларуская навука, 2020. 511 с., іл.

Цітоў Анатоль. Злотніцтва Беларусі. ХІІ—пачатак ХХ ст. Мінск: Беларусь, 2020. 271 с., іл.

Шклоў і Шклоўскі раён. Зборнік навуковых артыкулаў. Мінск: Беларуская навука, 2020. 306 с., іл.

Ярашэвіч-Пераслаўцаў Зоя. Кірылічныя выданні з друкарняў Вялікага Княства Літоўскага ў XVI—XVIII ст. // Arche. = Пачатак. 2020. № 4.


Украіна


Епоха Вітовта в історії України: 1387—1430. Київ: Балтія-друк, 2020. 208 с., іл.

Зема Валерій. Київська митрополія перед викликами Ренесансу та Реформації. Київ: Критика, 2020. 464 с.

Тимошенко Леонід. Руська релігійна культура Вільна. Контекст доби. Осередки. Література та книжність (XVI—перша третина XVII ст.). Дрогобич: Коло, 2020. 795 с., іл.

1700 Чухліб Т. Козаки та Яничари: Україна у християнсько-мусульманських війнах 1500—pp. Вид. 2-е, допов. Київ: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2020. 446 с.


Літва


XVIII amžiaus studijos. 6. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Personalijos. Idėjos. Refleksijos. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. 390 p.

Acta Academiae Artium Vilnensis. (=Vilniaus Dailės Akademijos Darbai). 97. Dvarų kultūra: erdvės, istorija, kultūros paveldas. Vilnius, 2020. 513 p., pav.

Archivum Lithuanicum. 22. Vilnius Lietuvos istorijos institutas, 2020. 424 p.

Jonaitis Rytis, Kaplūnaitė Irma. Senkapis Vilniuje, Bokšto gatvėje. XIII—XV a. laidosenos Lietuvoje bruožai. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. 588 p.

Kiaupienė Jūratė. 1569 metų Liublino unija ir Lietuva. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. 96 p.

Paknys Mindaugas. Pažaislio eremas: kamaldulių vienuolyno istorija. Mokslo monografija. Vilnius, 2020. 375 p., il.

Pirmojo Lietuvos statuto Slucko nuorašas / Parengė Irena Valikonytė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2020.

Radvilos. Kunigaikščių istorija ir paveldas. Tarptautinės parodos katalogas. I knyga. Tekstai. 2019 m. spalio 10 d.—2020 m. sausio 12 d. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai. Sudarytojai Vydas Dolinskas, Gintarė Džiaugytė, Rita Lelekauskaitė. = The Radziwills. History and Legacy of the Princes. International Exhibition Catalogue. Book I. Texts. October 10, 2019—January 12, 2020. National Museum — Pałace of the Grand Dukes of Lithuania. Compilers Vydas Dolinskas, Gintarė Džiaugytė, Rita Lelekauskaitė. Vilnius, 2020.

Radvilos. Kunigaikščių istorija ir paveldas. Tarptautinės parodos katalogas. II knyga. Eksponatai. 2019 m. spalio 10 d.—2020 m. sausio 12 d. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai. Sudarytojai Gintarė Džiaugytė, Rita Lelekauskaitė. = The Radziwills. History and Legacy of the Princes. International Exhibition Catalogue. Book II. Exhibits. October 10, 2019—January 12, 2020. National Museum — Pałace of the Grand Dukes of Lithuania. Compilers Gintarė Džiaugytė, Rita Lelekauskaitė. Vilnius, 2020.

Railaitė-Bardė Agnė. Origo et arma. Kilmė ir herbas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI—XVIII amžiuje. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020. 544 p.


Польшча


Entretiens du roi Stanislas-Auguste avec Otto Magnus von Stackelberg (1776) / Oprac. i koment. Ewa Zielińska. Warszawa, 2020. (Korespondencja polityczna Stanisława Augusta Poniatowskiego, red. Ewa Zielińska)

Inwentarze kolegium jezuitów w Nieświeżu oraz jego majątków ziemskich z przełomu roku 1773 i 1774 / Opracownie i wstęp Andrea Mariani. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020.

Inwentarze kolegium jezuitów w Nowogródku oraz jego majątków ziemskich z przełomu roku 1773 i 1774 / Opracownie i wstęp Andrea Mariani. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020.

Karpiński Andrzej. Pożary w miastach Rzeczypospolitej w XVI—XVIII wieku i ich następstwa ekonomiczne, społeczne i kulturowe. Katalog / Współpraca Emil Kalinowski, Eiżbieta Nowosielska. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020.

Mariani Andrea. Inventoria rerum musicalium domum Societatis Iesu in Polonia et Lituania tempore suppressionis. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2020. (Fontes Musicæ in Polonia, A /IV). 181 s., il.

Mironowicz Antoni. Hilarion Massalski Archimandryta supraski. Białystok, 2020. 128 s., il.

Mironowicz Antoni. Przywileje i nadania Cerkwi i możnym ruskim w Wielkim Księstwie Litewskim. Część III. Lata panowania Zygmunta Augusta. Białystok, 2020. 228 s.

Ragauskienė Raimonda. Śmierci nie udało się pokonać. Historia biologiczna książąt Radziwiłłów na Birżach i Dubinkach (koniec XV wieku—XVII wiek). Kraków: Księgarnia Akademicka, 2020. 646 s.

Rocznik Lituanistyczny. Tom 6. Rok 2020. Warszawa: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2020.

Statuty Synodu Zamojskiego 1720 roku. Nowe tłumaczenie z komentarzami. Kraków: Avalon, 2020. 432 s.

Unia Lubelska 1569 roku i unie w Europie środkowo-wschodniej. Warszawa: AGAD, 2020.

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego: Spisy. Tom VIII. Ziemia brzeska i województwo brzeskie XIV—XVIII wiek / Red. Andrzej Rachuba, oprac. Henryk Lulewicz, Tomasz Jaszczołt, Andrej Radaman, Andrzej Rachuba, Przemysław P. Romaniuk, Andrej Macuk, Adam Danilczyk, Andrzej Haratym. Warszawa: IH PAN, 2020. 405 s.


Расія

Библия Матфея Десятого 1507 года. Из собрания Библиотеки Российской академии наук. Том I. Факсимильное воспроизведение рукописи БАН, собр. И.И.Срезневского, II. 75 (24.4.28) / Подгот. изд. и исслед. А.А.Алексеев (отв. ред.), А.Е.Жуков, Ф.В.Панченко. СПб.: Издательство Пушкинского Дома, 2020. 1115 с., ил.

Библия Матфея Десятого 1507 года. Из собрания Библиотеки Российской академии наук. Том II. Исследования и материалы / Подгот. изд. и исслед. А.А.Алексеев (отв. ред.), А.Е.Жуков, Ф.В.Панченко. СПб.: Издательство Пушкинского Дома, 2020. 263 с., ил.

Звонарёва Лола Уткировна. Открывающий врата учёности: жизнь и творчество Симеона Полоцкого. Монография. М.: Библио ТВ; Academia, 2020. 400 с.

Ивонина Л.И. Яркий закат Речи Посполитой: Ян Собеский, Август Сильный, Станислав Лещинский. М.; СПБ.: Нестор-История, 2020. 184 с., ил.

Крих А.А., Мулина С.А., Данильчик А. Барские конфедераты в Западной Сибири. Биографический словарь. СПб.: Алетейя, 2020.

Пенский Виталий. Ливонская война: Забытые победы Ивана Грозного 1558—1561 гг. М.: Яуза-каталог, 2020. 352 с., ил.

Религия и русь, XV—XVIII вв. М.: РОССПЭН, 2020. 447 с., ил.

Нідэрланды


Bem Kazimierz. Calvinism in the Polish Lithuanian Commonwealth 1548—1648. The Churches and the Faithful. Leiden; Boston: Brill, 2020. (St Andrews Studies in Reformation History).322 p., il.


ЗША


Dubonis Artūras, Antanavičius Darius, Ragauskienė Raimonda, Šmigelskytė-Stukienė Ramunė. The Lithuanian Metrica: History and Research. Boston, 2020. X, 252 p., il.

Надрукавать Надрукаваць без ілюстрацый
Дадаць меркаванне

Ю.А.Ябланоўскі

Пячатка Вітаўта

План Віцебска. З кнігі: Памятная книжка Витебской губернии на 1865 год. Издана Витебским губернским статистическим комитетом. Под редакциею А.М.Сементовского. СПб., 1865.