Дакументы: Люблінская унія 1569 (8-12)

№ 8

Акт зацвярджэння Люблінскай уніі, выдадзены каралём польскім і вялікім князем літоўскім Жыгімонтам ІІ Аўгустам. Люблін, 4 ліпеня 1569 г.

Арыгіналы.

1. AGAD. Perg. 8431. Пергамін. 78 × 53 + 6 см. Раней акт захоўваўся ў нясвіжскім архіве Радзівілаў (№ 211а).

2. Месцазнаходжанне невядома. Раней захоўваўся ў бібліятэцы ардынацыі Замойскіх, дакумент № 494.

Копіі.

1. AGAD. LL 18. K. 75v—64v (Каронная Метрыка, кніга пасольстваў 18).

2. BKsCz. Rkps 301. S. 493—507.

3. BKsCz. Rkps 2179. S. 127—132.

4. BKsCz. Teki Naruszewicza. Т. 77. Nr 91. S. 535—564.

5. BKsCz. Teki Naruszewicza. Т. 77. Nr 92. S. 565—573.

6. BKsCz. Teki Naruszewicza. Т. 77. Nr 93. S. 575—588.

Публікацыі.

Biblioteka starożytna pisarzy polskich / Zebrał K.Wł.Wójcicki. Drugie wydanie znacznie powiększone. T. VI. Warszawa: Nakład i druk S.Orgelbranda, księgarza i typografa, 1854. S. 235—251 (на аснове копіі А.Нарушэвіча);

Sarnecki W. Pamiątka unji lubelskiej r. 1569. Kraków, 1869. S. 59—69;

Akta unji Polski z Litwą 1385—1791 / Wydali S.Kutrzeba i W.Semkowicz. Kraków: Nakładem Polskiej Akademji Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 1932. № 151. S. 364—373 (на аснове двух арыгіналаў, копіі ў Кароннай Метрыцы, копіі 1570 г.).

***

№ 9

Парадак Рады Рэчы Паспалітай. Люблін, пасля 4 ліпеня 1569 г.

Арыгінал.

Невядомы.

Копіі.

1. AGAD. LL 18. K. 76v—77v (Каронная Метрыка, кніга пасольстваў 18).

2. BKsCz. Rkps 301. S. 530—533.

Публікацыі.

Statuta y przywileie koronne, z łacińskiego ięzyka na polskie przełożone, nowym porządkiem zebrane y spisane / Przez J.Herborta. W Krakowie: W drukarni Mikołaia Szarffenberga, 1570. S. 123—124;

Constitucie, statuta y przywileie, na walnych seymiech koronnych od roku pańskiego 1550 aż do roku 1578 uchwalone etc. W Krakowie: W drukarni Mikołaia Szarffenbergera, 1579. K. 103—103v (і ў наступных аналагічных выданнях);

Statuta y metrika przywileiow koronnych ięzykiem polskim spisane y porządkiem prawie przyrodzonym a barzo snadnym nowo zebrane / Przez S.Sarnickiego. W Krakowie: w Drukarni Lazarzowey, 1594. S. 37—38;

Statuta, prawa y constitucie koronne łacinskie y polskie, z Statutow, Łaskiego y Herborta y z Constituciy Koronnych zebrane. ... / Spisane, sporządzone y wydane przez J.Januszowskiego. W Krakowie: W Architypographiiey Kró. I. M. Łazarzowey, MDC. S. 272—273;

[Volumina Legum]. Prawa, konstytucye y przywileie; Krolestwa Polskiego, y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, y wszystkich Prowincyi należących: Na Walnych Seymiech Koronnych od Seymu Wiślickiego Roku Pańskiego 1347. Aż do ostatniego Seymu uchwalone. Vol. 2. W Drukarni J.K.M. y Rzeczypospolitey, w Collegium Warszawskim Scholarum Piarum Sumptem publicznym przedrukowane, 1733. S. 777—778;

Volumina legum. T. II. Petersburg: Nakładem i drukiem Jozafata Ohryzki, 1859. S. 93;

Unia Litwy z Polską (1385—1569). Akty unii i przywilejów stanowych litewskich zestawił, przekład polski pierwszych dołączył J.Żerbiłło Łabuński. Warszawa: Księgarnia «Kroniki Rodzinnej», Podwale 4, [1913]. S. 245—247;

Akta unji Polski z Litwą 1385—1791 / Wydali S.Kutrzeba i W.Semkowicz. Kraków: Nakładem Polskiej Akademji Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 1932. № 152. S. 373—375;

Volumina Constitutionum. T. II. 1550—1609. Vol. 1. 1550—1585 / Do druku przygotowali S.Grodziski, I.Dwornicka i W.Uruszczak. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2005. S. 239—241 (на аснове «Валюміна легум» і выдання 1932 г.).

***

№ 10

Рэгламент дзейнасці кароннага і літоўскага маршалкаў. Люблін, 19 ліпеня 1569 г.

Арыгінал.

Невядомы.

Копіі.

1. AGAD. LL 18. K. 67—68 (Каронная Метрыка, кніга пасольстваў 18).

2. BKsCz. Rkps 301. S. 512—514.

Публікацыі.

Akta unji Polski z Litwą 1385—1791 / Wydali S.Kutrzeba i W.Semkowicz. Kraków:Nakładem Polskiej Akademji Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 1932. № 155. S. 376—378;

Volumina Constitutionum. T. II. 1550—1609. Vol. 1. 1550—1585 / Do druku przygotowali S.Grodziski, I.Dwornicka i W.Uruszczak. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2005. S. 242 (на аснове выдання 1932 г.).

***

№ 11

Акт зацвярджэння Люблінскай уніі, выдадзены каралём польскім і вялікім князем літоўскім Жыгімонтам ІІ Аўгустам. Люблін, 11 жніўня 1569 г.

Арыгінал.

Невядомы.

Копіі.

1. BKsCz. Teki Naruszewicza. Т. 77. Nr 118. S. 671—673.

2. BKsCz. Teki Naruszewicza. Т. 77. Nr 119. S. 675—676.

Публікацыі.

Statuta y przywileie koronne, z łacińskiego ięzyka na polskie przełożone, nowym porządkiem zebrane y spisane / Przez J.Herborta. W Krakowie: W drukarni Mikołaia Szarffenberga, 1570. S. 693—695;

Constitucie, statuta y przywileie, na walnych seymiech koronnych od roku pańskiego 1550 aż do roku 1578 uchwalone etc. W Krakowie: W drukarni Mikołaia Szarffenbergera, 1579. K. 102—103 (і ў наступных аналагічных выданнях);

Statuta y metrika przywileiow koronnych ięzykiem polskim spisane y porządkiem prawie przyrodzonym a barzo snadnym nowo zebrane / Przez S.Sarnickiego. W Krakowie: w Drukarni Lazarzowey, 1594. S. 1026—1028;

Statuta, prawa y constitucie koronne łacinskie y polskie, z Statutow, Łaskiego y Herborta y z Constituciy Koronnych zebrane. ... / Spisane, sporządzone y wydane przez J.Januszowskiego. W Krakowie: W Architypographiiey Kró. I. M. Łazarzowey, MDC. S. 774—775;

Prawa y wolnosci dyssydentom w nabozenstwie chrzescianskim w Koronie Polskiey y w W. X. L. słuzące z Przywilejow, Konstytucyi Seymowych, y Statutow W. X. L. y rożnych inszych, żadney wątpliwości nie podlegaiących Authentykow, zebrane y dla wiadomosci wszystkich do druku podane. [Warszawa], MDCCLXVII. S. 20—21 (падрыхтаваў Г.Каніскі);

[Volumina Legum]. Prawa, konstytucye y przywileie; Krolestwa Polskiego, y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, y wszystkich Prowincyi należących: Na Walnych Seymiech Koronnych od Seymu Wiślickiego Roku Pańskiego 1347. Aż do ostatniego Seymu uchwalone. Vol. 2. W Drukarni J.K.M. y Rzeczypospolitey, w Collegium Warszawskim Scholarum Piarum Sumptem publicznym przedrukowane, 1733. S. 775—777;

Volumina legum. T. II. Petersburg: Nakładem i drukiem Jozafata Ohryzki, 1859. S. 92—93;

Źródłopiśma do dziejów unii Kor. Polskiej i W. X. Litewskiego. Cz. III. Diariusz lubelskiego sejmu unii. Rok 1569 / Drukiem ogłosił A.T.Działyński. W Poznaniu: Czcionkami Ludwika Merzbacha, 1856. S. 257—258 (на аснове выдання С.Сарніцкага 1594 г.);

Unia Litwy z Polską (1385—1569). Akty unii i przywilejów stanowych litewskich zestawił, przekład polski pierwszych dołączył J.Żerbiłło Łabuński. Warszawa: Księgarnia «Kroniki Rodzinnej», Podwale 4, [1913]. S. 243—245;

Unia Litwy z Polską. Dokumenty i wspomnienia / Zebrał H.Mościcki. Warszawa: G.Gebethner i Spółka, [1919]. S. 33—36 (на аснове «Валюміна легум»);

Akta unji Polski z Litwą 1385—1791 / Wydali S.Kutrzeba i W.Semkowicz. Kraków: Nakładem Polskiej Akademji Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 1932. № 157. S. 380—381 (на аснове выдання Я.Гербурта 1570 г., «Валюміна легум»);

Volumina Constitutionum. T. II. 1550—1609. Vol. 1. 1550—1585 / Do druku przygotowali S.Grodziski, I.Dwornicka i W.Uruszczak. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2005. S. 243—244 (на аснове выдання 1932 г. і «Валюміна легум»).

Бібліяграфія.

Unia Litwy z Polską (1385—1569). Akty unii i przywilejów stanowych litewskich zestawił, przekład polski pierwszych dołączył J.Żerbiłło Łabuński. Warszawa: Księgarnia «Kroniki Rodzinnej», Podwale 4, [1913]. S. 156.

***

№ 12

Рэгламент дзейнасці кароннага і літоўскага маршалкаў. Варшава, 15 красавіка 1572 г.

Арыгінал.

Невядомы.

Копія.

AGAD. LL 18. K. 86—88v (Каронная Метрыка, кніга пасольстваў 18).

Публікацыя.

Akta unji Polski z Litwą 1385—1791 / Wydali S.Kutrzeba i W.Semkowicz. Kraków: Nakładem Polskiej Akademji Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 1932. № 169. S. 390—392 (на аснове копіі ў Кароннай Метрыцы).

© Валерый Пазднякоў, 2014

Надрукавать Надрукаваць без ілюстрацый
Дадаць меркаванне

Ю.А.Ябланоўскі

Пячатка Вітаўта

План Віцебска. З кнігі: Памятная книжка Витебской губернии на 1865 год. Издана Витебским губернским статистическим комитетом. Под редакциею А.М.Сементовского. СПб., 1865.